[accordion_father][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Üyelik” clr=”#000000″]

KKTC uyruğundaki makina yüksek mühendisleri ve makina mühendisleri herhangi bir uygulamaya geçebilmek için odaya kayıt olmak ve bununla ilgili kimlik belgelerini her yıl vize ettirerek üyeliğini korumak zorundadırlar. Kayıt olmak, yasal yetkiyi kanıtlamak koşuluyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Mesleği İcra Yetkisi” clr=”#000000″]

Yetki Kurulu’nun saptadığı eğitim kuruluşundan diploma almayan ve Odaya kayıtlı bulunmayan kişiler Makina Mühendisliği mesleğini uygulayamaz.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Yabancı Mühendis Kaydı” clr=”#000000″]

KKTC sınırları içerisinde mesleğini uygulaması Birlik tarafından onaylanan yabancı makina yüksek mühendisleri veya makina mühendisleri Odaya geçici üye olarak kaydedilirler.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Oda Kimliği Zorunluluğu” clr=”#000000″]

Oda kimlik belgesi olmayan veya üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri nedeni ile üyelik kimlik belgeleri onaylanmamış mühendisler mesleklerini uygulayamazlar.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Fahri ve Onursal Üyelik” clr=”#000000″]

Oda’nın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurul kararı ile “Fahri Üyelik” veya “Onursal Üyelik” verilebilir. Bu üyelikler, Yüksek Onur Kurulunun görüşü alınarak Oda Genel Kurul kararı ile geri alınabilir.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Üyelerin Görevleri” clr=”#000000″]

Üyeler,
a)  Oda’nın amaçlarının gerçekleşmesi yolunda Oda tüzük ve yönetmelikler gereğince mesleki çalışmalarda bulunurlar.
b)  Oda tarafından hakemlik, tanıklık ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği zorunlu neden olmadıkça kabul etmek zorundadırlar.
c)  Oda ile yakın ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler.
d)  Mühendis topluluğunun şeref ve haysiyetine aykırı şekilde mesleki faaliyet yapamazlar.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Üyelikten Ayrılma” clr=”#000000″]

Doğal veya geçici üye niteliklerini yitirenler üyelikten çıkartılırlar. Herhangi bir nedenle Oda kimlik belgesini iade eden ve mesleki çalışmasını sürdürmek istemeyen üye, bu hususu Oda Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirdiği, Oda’ya her türlü borçlarını ödediği takdirde Oda Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten ayrılabilir. Oda ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler bu üyeler ayrıldıktan sonra onlara uygulanmaz. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda Genel Kurulu’na itiraz suretiyle başvurma hakkı vardır. Oda’dan ayrılan veya çıkarılan üyeler uygun bir şekilde duyurulur.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Üyeliğe Dönüş” clr=”#000000″]

Oda’dan ayrılan veya çıkarılan üyenin yeniden başvurması üzerine Oda’ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır.

[/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” title=”Kayıt Ücreti ve Aidat” clr=”#000000″]

a)  Oda kayıt ücreti aylık asgari ücretin %10’u kadardır.
b)  Oda yıllık üyelik aidatı faal ve uygulamacı üyeler için aylık asgari ücretin %10’u, geçici üyeler için ise aylık asgari ücretin %20’si kadardır. Yıllık üyelik aidatı bir takvim yılı için ödenmesi gereken aidatı ifade eder.
c)  Oda Yönetim Kurulu kararıyla işsiz üyelerden Birlik Yönetim Kurulu’na bilgi vererek aidat alınmayabilir.
d)  Hariçte olan üyelerden aidat alınmaz ancak üyeliği devam eder.

[/accordion_son][/accordion_father]